Liên hệ tư vấn 1900.6165
Thứ Tư, Tháng Bảy 18

Mẫu xác nhận thời gian công tác theo nghị định 36/2016/NĐ-CP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

……1……, ngày….tháng….năm 20….

BẢN XÁC NHẬN THỜI GIAN CÔNG TÁC

Kính gửi: 2…………………………………………………………………………………………………………………………….

Tên tôi là: …………………………………………………………………………………………………………………………….

Sinh ngày: …………………………………………………………………………………………………………………………….

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: …….. ngày cấp: ………. nơi cấp: …………………………..

Kính đề nghị Quý cơ quan xác nhận các nội dung sau:

Tôi đã (hoặc đang) làm việc tại: ………………………………………………………………………………………………..

Thời gian làm việc: từ ngày ……../……../…… đến ngày .…../……./…….

Vị trí đảm nhiệm: ……………………………………………………………………………………………………………………

Công việc chính được giao: …………………………………………………………………………………………………….

Kính mong nhận được sự quan tâm giúp đỡ của Quý Cơ quan. Tôi xin trân trọng cảm ơn!

……., ngày…tháng…..năm 20…..
XÁC NHẬN CỦA CƠ QUAN, ĐƠN VỊ
NƠI LÀM VIỆC
(ký, ghi họ tên, xác nhận)


NGƯỜI VIẾT ĐƠN
(ký, ghi rõ họ tên)

_______________

1 Địa danh

2 Tên cơ quan, đơn vị nơi làm việc

Bài viết liên quan