Thứ Tư (24/07/2024)

Thông báo lập chi nhánh/VPĐD tại nước ngoài

Mẹo nhỏ: Tham gia nhóm hỗ trợ AZLAW để được cùng nhau hỏi đáp và hỗ trợ các vấn đề liên quan trên Facebook tại đây hoặc Zalo tại đây

Doanh nghiệp khi thành lập chi nhánh/văn phòng đại diện tại nước ngoài có cần làm thủ tục gì tại Việt Nam hay không? Thủ tục thông báo lập chi nhánh/VPĐD tại nước ngoài như thế nào?

Theo quy định tại khoản 4 điều 31 thông tư 01/2021/NĐ-CP sau khi lập chi nhánh, văn phòng đại diện ở nước ngoài thì doanh nghiệp có nghĩa vụ thông báo việc này với cơ quan đăng ký kinh doanh để cập nhật thông tin vào cơ sở dữ liệu quốc gia.

Điều 31. Hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, thông báo lập địa điểm kinh doanh
4. Việc lập chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp ở nước ngoài thực hiện theo quy định của pháp luật nước đó. Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày chính thức lập chi nhánh, văn phòng đại diện ở nước ngoài, doanh nghiệp phải thông báo bằng văn bản đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính. Kèm theo thông báo phải có bản sao Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện hoặc giấy tờ tương đương. Phòng Đăng ký kinh doanh cập nhật thông tin về chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông báo.

Mẫu thông báo lập chi nhánh/VPĐD tại nước ngoài theo mẫu II-8 thông tư 01/2021/NĐ-CP

TÊN DOANH NGHIỆP
——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số: ……………………, ngày …… tháng …… năm ……

THÔNG BÁO
Về việc lập chi nhánh/văn phòng đại diện ở nước ngoài

Kính gửi: Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh, thành phố …………………………

Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa): …………………………………………………………….
Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế: …………………………………………………………………………
Số Giấy chứng nhân đăng ký kinh doanh (chỉ kê khai nếu không có mã số doanh nghiệp/mã số thuế): …………………………………… Ngày cấp ……/……/…… Nơi cấp: ………………….

Thông báo về việc lập chi nhánh/văn phòng đại diện nước ngoài như sau:

1. Tên chi nhánh/văn phòng đại diện
Tên chi nhánh/văn phòng đại diện viết bằng Tiếng Việt (ghi bằng chữ in hoa):
Tên chi nhánh/văn phòng đại diện viết bằng tiếng nước ngoài (nếu có):
Tên chi nhánh/văn phòng đại diện viết tắt (nếu có):

2. Địa chỉ chi nhánh/văn phòng đại diện:
Điện thoại (nếu có): ………………………… Fax (nếu có): …………………………………..
Email (nếu có): ………………………… Website (nếu có): …………………………………..

3. Số Giấy chứng nhận hoạt động chi nhánh/văn phòng đại diện hoặc giấy tờ tương đương khác:   
Ngày cấp: ……/……/…… Nơi cấp: ……………………………………………………………………

4. Ngành, nghề kinh doanh, nội dung hoạt động:
a) Ngành, nghề kinh doanh (đối với chi nhánh): ……………………………………………………
b) Nội dung hoạt động (đối với văn phòng đại diện): …………………………………………….

5. Người đứng đầu chi nhánh/văn phòng đại diện:
Họ tên người đứng đầu (ghi bằng chữ in hoa): ………………………… Giới tính: ….
Sinh ngày: ……/……/…… Dân tộc: …………….. Quốc tịch: ………………………………
Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân:
□ Chứng minh nhân dân    □ Căn cước công dân
□ Hộ chiếu                          □ Loại khác (ghi rõ): ………………
Số giấy tờ pháp lý của cá nhân: …………………………………………………………………………..
Ngày cấp: …./…./…… Nơi cấp: ……………………………….. Ngày hết hạn (nếu có):…/…/…
Địa chỉ thường trú:
Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đường phố/tổ/xóm/ấp/thôn: ……………………………………………
Xã/Phường/Thị trấn: ………………………………………………………………………………………….
Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: …………………………………………………………..
Tỉnh/Thành phố: ……………………………………………………………………………………………….
Quốc gia: …………………………………………………………………………………………………………
Địa chỉ liên lạc:
Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đường phố/tổ/xóm/ấp/thôn: ……………………………………………
Xã/Phường/Thị trấn: ………………………………………………………………………………………….
Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: …………………………………………………………..
Tỉnh/Thành phố: ……………………………………………………………………………………………….
Quốc gia: …………………………………………………………………………………………………………
Điện thoại (nếu có): ……………………………… Email (nếu có): ………………………..
Doanh nghiệp cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác và trung thực của nội dung Thông báo này.
Người ký tại Thông báo này cam kết là người có quyền và nghĩa vụ thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

 NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CỦA DOANH NGHIỆP
(Ký và ghi họ tên)1

Liên hệ để được hỗ trợ

Bài viết liên quan