Thứ Hai (22/07/2024)

Báo cáo hoạt động kinh doanh mỹ phẩm

Mẹo nhỏ: Tham gia nhóm hỗ trợ AZLAW để được cùng nhau hỏi đáp và hỗ trợ các vấn đề liên quan trên Facebook tại đây hoặc Zalo tại đây

Cơ sở kinh doanh mỹ phẩm phải thực hiện các loại báo cáo nào? Quy định về việc báo cáo khi kinh doanh mỹ phẩm?

Báo cáo về hoạt động kinh doanh mỹ phẩm

Theo quy định tại điều 50 thông tư 06/2011/TT-BYT doanh nghiệp kinh doanh mỹ phẩm có nghĩa vụ báo cáo với sở y tế cụ thể như sau:

Điều 50. Thông tin và chế độ báo cáo
4. Định kỳ ngày 30 tháng 01 hàng năm, tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường phải gửi báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm trước của đơn vị mình về Cục Quản lý dược – Bộ Y tế và Sở Y tế sở tại (Phụ lục số 17-MP).

Tên đơn vị
—-    
Số: …
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
… , ngày …. tháng … năm …

Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh mỹ phẩm
Năm …

   Kính gửi:  – Cục Quản lý dược – Bộ Y tế
– Sở Y tế tỉnh/thành phố …

(Đơn vị) … báo cáo hoạt động sản xuất, kinh doanh năm … của đơn vị như sau:

1. Tổng số sản phẩm đã công bố:
2. Số mặt hàng sản xuất/ nhập khẩu kinh doanh năm …:
3. Sản lượng hàng hoá sản xuất/ nhập khẩu kinh doanh năm …: (phân theo nhóm sản phẩm)
4. Khó khăn vướng mắc của đơn vị:
5. Đề xuất, kiến nghị (nếu có).

 Giám đốc đơn vị
(Ký tên, đóng dấu)
(Ghi rõ họ và tên người ký)

Theo quy định tại điều 47 thông tư 06/2011/TT-BYT cơ quan có thẩm quyền có thể ngừng xem xét, tiếp nhận hồ sơ liên quan tới mỹ phẩm (công bố, quảng cáo) nếu đơn vị không nộp báo cáo.

Điều 47. Các trường hợp tạm ngừng tiếp nhận hồ sơ công bố sản phẩm mỹ phẩm, hồ sơ đăng ký quảng cáo mỹ phẩm, tổ chức hội thảo, sự kiện giới thiệu mỹ phẩm
3. Cơ quan quản lý nhà n­ước có thẩm quyền sẽ xem xét tạm ngừng tiếp nhận hồ sơ công bố sản phẩm mỹ phẩm, hồ sơ đăng ký quảng cáo mỹ phẩm, tổ chức hội thảo, sự kiện giới thiệu mỹ phẩm đối với tổ chức, cá nhân không nộp báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh hàng năm theo quy định.
Hết thời hạn tạm ngừng xem xét, tiếp nhận hồ sơ, sau khi đơn vị đã khắc phục đầy đủ các vi phạm và có báo cáo, cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền sẽ tiếp tục xem xét, tiếp nhận hồ sơ công bố sản phẩm mỹ phẩm, hồ sơ đăng ký quảng cáo mỹ phẩm, tổ chức hội thảo, sự kiện giới thiệu sản phẩm mỹ phẩm của đơn vị.

Báo cáo thống kê

Theo quy định tại điều 2 thông tư 25/2022/TT-BYT quy định các trường hợp phải báo cáo thống kê bao gồm các đơn vị kinh doanh mỹ phẩm

Điều 2. Đối tượng áp dụng
Thông tư này áp dụng đối với cơ quan, đơn vị thực hiện chế độ báo cáo thống kê lĩnh vực dược – mỹ phẩm; cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến công tác thống kê lĩnh vực dược – mỹ phẩm, bao gồm:
4. Các cơ sở sản xuất, kinh doanh thuốc, nguyên liệu làm thuốc, mỹ phẩm (sau đây gọi tắt là cơ sở sản xuất, kinh doanh) và các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan đến công tác thống kê lĩnh vực dược – mỹ phẩm.
Điều 3. Nội dung chế độ báo cáo thống kê lĩnh vực dược – mỹ phẩm
1. Biểu mẫu báo cáo, bao gồm:
b) Mẫu và hướng dẫn ghi chép báo cáo thống kê lĩnh vực dược – mỹ phẩm đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư này;
2. Kỳ báo cáo
Kỳ báo cáo thống kê là khoảng thời gian nhất định quy định đối tượng báo cáo thống kê phải thể hiện kết quả hoạt động bằng số liệu theo các tiêu chí thống kê trong biểu mẫu báo cáo thống kê. Kỳ báo cáo thống kê được tính theo ngày dương lịch, bao gồm:
a) Báo cáo thống kê 6 tháng đầu năm: Được tính bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 cho đến hết ngày 30 tháng 6 của kỳ báo cáo thống kê đó;
b) Báo cáo thống kê năm: Được tính bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 cho đến hết ngày 31 tháng 12 của kỳ báo cáo thống kê đó;
c) Báo cáo thống kê đột xuất: Trường hợp cần báo cáo thống kê đột xuất nhằm thực hiện các yêu cầu về quản lý nhà nước của cơ quan quản lý, cơ quan yêu cầu báo cáo phải đề nghị bằng văn bản, trong đó phải nêu rõ khoảng thời gian báo cáo, thời hạn nhận báo cáo và các tiêu chí báo cáo thống kê cụ thể.
4. Đơn vị nhận báo cáo và thời hạn báo cáo:
a) Đơn vị nhận báo cáo: Là đơn vị được ghi cụ thể trên bên phải của từng biểu mẫu, dưới dòng đơn vị báo cáo;
b) Thời hạn báo cáo: Ngày nhận báo cáo được ghi cụ thể tại góc trên bên trái của từng biểu mẫu thống kê.
5. Phương thức gửi báo cáo
Bằng hình thức văn bản cho đến khi Bộ Y tế thực hiện báo cáo thống kê qua phần mềm chế độ báo cáo điện tử.

Liên hệ để được hỗ trợ

Bài viết liên quan