Thứ Năm (27/01/2022)

Khôi phục mã số thuế do giải thể mà muốn hoạt động trở lại

Hướng dẫn khôi phục mã số thuế trong trường hợp NNT ngừng hoạt động và đã hoàn thành thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế (do giải thể mà muốn hoạt động trở lại)

Hiện tại công ty chúng tôi đang làm thủ tục giải thể và đã hoàn thành thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế, tra trên trang thông tin tổng cục thuế gdt.gov.vn mã số thuế ghi là “NNT ngừng hoạt động và đã hoàn thành thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế”. Hiện tại chủ sở hữu công ty đã khắc phục được những khó khăn và không dự định tiếp tục giải thể nữa. Vậy chúng tôi phải làm những thủ tục gì?

Trả lời

Trường hợp này được Tổng cục thuế trả lời qua công văn 1658/TCT-KK ngày 27/04/2017 chúng tôi xin trích lược nội dung như sau:
Khi nhận được văn bản đề nghị khôi phục mã số thuế của doanh nghiệp sau khi đã bị chấm dứt hiệu lực mã số thuế về trạng thái 01 “NNT ngừng hoạt động và đã hoàn thành thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế” nhưng tình trạng pháp lý của doanh nghiệp, chi nhánh trên Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp vẫn là đang hoạt động, cơ quan thuế trực tiếp quản lý người nộp thuế kiểm tra hồ sơ chấm dứt hiệu lực mã số thuế của người nộp thuế và xử lý như sau:
Trường hợp 1: Doanh nghiệp có hồ sơ đề nghị cơ quan thuế chấm dứt hiệu lực mã số thuế của doanh nghiệp hoặc chi nhánh của doanh nghiệp theo Quyết định giải thể doanh nghiệp hoặc chấm dứt hoạt động của chi nhánh, doanh nghiệp hoặc chi nhánh đã hoàn thành nghĩa vụ thuế và cơ quan thuế đã thực hiện chấm dứt hiệu lực mã số thuế theo đúng quy định nhưng doanh nghiệp không gửi hồ sơ giải thể doanh nghiệp hoặc chấm dứt hoạt động của chi nhánh đến cơ quan đăng ký kinh doanh để thực hiện giải thể doanh nghiệp hoặc chấm dứt hoạt động của chi nhánh dẫn đến tình trạng pháp lý của doanh nghiệp, chi nhánh trên Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp là trạng thái hoạt động. Sau đó, doanh nghiệp có văn bản đề nghị cơ quan thuế khôi phục mã số thuế của doanh nghiệp hoặc chi nhánh để tiếp tục hoạt động sản xuất kinh doanh thì:
– Cơ quan thuế hướng dẫn doanh nghiệp gửi văn bản đề nghị khôi phục mã số thuế theo mẫu số 25/ĐK-TCT kèm theo Thông tư số 95/2016/TT-BTC đến cơ quan thuế trực tiếp quản lý, trên văn bản đề nghị doanh nghiệp phải có cam kết “không có bất kỳ hoạt động sản xuất kinh doanh nào sau thời gian cơ quan thuế chấm dứt hiệu lực mã số thuế, nếu có sẽ bị xử lý theo hành vi trốn thuế”.
– Căn cứ vào hồ sơ đề nghị khôi phục mã số thuế và cam kết của doanh nghiệp, cơ quan thuế trực tiếp quản lý doanh nghiệp có văn bản gửi Cục Thuế (nếu là Chi cục Thuế), Cục Thuế có văn bản gửi cơ quan đăng ký kinh doanh trên địa bàn đề nghị có ý kiến về việc doanh nghiệp đề nghị được khôi phục mã số thuế của doanh nghiệp hoặc chi nhánh khi mã số thuế đã bị chấm dứt hiệu lực tại cơ quan thuế theo quy định nhưng tình trạng pháp lý của doanh nghiệp, chi nhánh trên Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp vẫn là đang hoạt động để cơ quan đăng ký kinh doanh yêu cầu doanh nghiệp báo cáo theo quy định tại Điểm c Khoản 1 Điều 209 Luật Doanh nghiệp.
– Sau khi nhận được ý kiến bằng văn bản của cơ quan đăng ký kinh doanh, cơ quan thuế trực tiếp quản lý doanh nghiệp thực hiện:
+ Trường hợp trong văn bản của cơ quan đăng ký kinh doanh xác định doanh nghiệp đã gửi báo cáo cho cơ quan đăng ký kinh doanh theo quy định và cơ quan đăng ký kinh doanh đã thực hiện xử phạt hành vi vi phạm quy định về giải thể doanh nghiệp, về chấm dứt hoạt động chi nhánh theo quy định tại Điều 36, Điều 37 Nghị định số 50/2016/NĐ-CP  thì cơ quan thuế trực tiếp quản lý người nộp thuế (Chi cục Thuế) có văn bản đề nghị khôi phục mã số thuế cho doanh nghiệp hoặc chi nhánh gửi Cục Thuế. Cục Thuế gửi văn bản về Tổng cục Thuế để đề nghị khôi phục mã số thuế cho doanh nghiệp hoặc chi nhánh trong thời hạn 01 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản của cơ quan đăng ký kinh doanh.
+ Trường hợp doanh nghiệp không gửi báo cáo cho cơ quan đăng ký kinh doanh theo quy định, cơ quan đăng ký kinh doanh đã thực hiện thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký của doanh nghiệp theo quy định tại Điểm d Khoản 1 Điều 211 Luật Doanh nghiệp thì doanh nghiệp hoặc chi nhánh không được khôi phục mã số thuế. Trường hợp doanh nghiệp hoặc chi nhánh hoạt động sản xuất kinh doanh trở lại thì doanh nghiệp phải thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp để được cấp mã số thuế mới.
Trường hợp 2: Cơ quan thuế đã có thông báo đối với người nộp thuế là doanh nghiệp hoặc chi nhánh không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký sau khi xác minh tại địa chỉ trụ sở của doanh nghiệp hoặc chi nhánh và cơ quan thuế đã thực hiện chấm dứt hiệu lực mã số thuế theo quy định nhưng tình trạng pháp lý của doanh nghiệp, chi nhánh trên Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp là trạng thái hoạt động. Sau đó, doanh nghiệp có văn bản đề nghị cơ quan thuế khôi phục mã số thuế của doanh nghiệp hoặc chi nhánh để tiếp tục hoạt động sản xuất kinh doanh thì:
– Cơ quan thuế trực tiếp quản lý doanh nghiệp lập danh sách các hồ sơ khai thuế còn thiếu, tình hình sử dụng hóa đơn, số tiền thuế còn nợ, số tiền phạt, tiền chậm nộp (nếu có), thực hiện xử phạt đối với các hành vi vi phạm pháp luật về thuế, hóa đơn theo quy định và yêu cầu doanh nghiệp hoàn thành toàn bộ nghĩa vụ thuế.
– Thực hiện xác minh thực tế tại địa chỉ trụ sở kinh doanh của doanh nghiệp và lập Biên bản xác minh tình trạng hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký của doanh nghiệp theo hồ sơ đề nghị khôi phục mã số thuế (người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp phải ký xác nhận vào Biên bản) theo hướng dẫn tại Điều 19, Điều 20 Thông tư số 95/2016/TT-BTC và quy trình quy định về trình tự thủ tục xác minh tình trạng hoạt động, thông báo công khai thông tin, xử lý và khôi phục mã số thuế đối với người nộp thuế không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký với cơ quan thuế ban hành kèm theo Quyết định số 438/QĐ-TCT ngày 5/4/2017 của Tổng cục Thuế.
– Cục Thuế gửi văn bản cho Tổng cục Thuế để đề nghị khôi phục mã số thuế cho doanh nghiệp hoặc chi nhánh trong thời hạn 01 ngày làm việc kể từ ngày người nộp thuế hoàn thành đầy đủ nghĩa vụ theo quy định.

Hiện tại theo công văn 1062/TCT-KK ngày 29/03/2018 của tổng cục thuế không có phép doanh nghiệp tiếp tục hoạt động sau khi đã có quyết định giải thể và chuyển trạng thái mã số thuế, do vậy với trường hợp này doanh nghiệp tiếp tục giải thể và lập công ty mới.

Thủ tục khôi phục tính trạnh “đã khoá” của doanh nghiệp trên hệ thống ĐKKD

Trong một số trường hợp, doanh nghiệp đã thực hiện thông báo giải thể và mở được mã số thuế tại cơ quan thuế và muốn tiếp tục hoạt động nhưng trạng thái doanh nghiệp trên trang ĐKKD là “đã khoá” thì xử lý như thế nào?

Trả lời

Sau khi có thông báo về việc khôi phục mã số thuế của cơ quan thuế, doanh nghiệp chuẩn bị hồ sơ bao gồm:
– Đơn đề nghị (V/v huỷ bỏ quyết định giải thể đã công bố để khôi phục lại các hoạt động của doanh nghiệp)
– Biên bản họp (hội đồng thành viên, đại hội đồng cổ đông..) có đầy đủ các nội dung sau: huỷ bỏ thông báo về việc giải thể doanh nghiệp; huỷ bỏ biên bản họp về việc giải thể doanh nghiệp trước đó; huỷ bỏ quyết định về việc giải thể doanh nghiệp trước đó; khôi phục lại hoạt động kinh doanh từ ngày ….
– Quyết định (theo nội dung biên bản họp)

Sau khi chuẩn bị hồ sơ như trên khách hàng có thể liên hệ phòng đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở để thực hiện thủ tục khôi phục hoạt động của công ty

Lưu ý: Các nội dung tư vấn hoặc văn bản pháp luật được trích dẫn trên có thể đã thay đổi hoặc hết hiệu lực tại thời điểm hiện tại. Khách hàng vui lòng liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại: 1900.6165 để được tư vấn hỗ trợ một cách chính xác!

Bài viết liên quan

Gọi ngay