Thứ Tư (17/04/2024)

Cấp sổ đỏ cho diện tích đất tăng thêm so với giấy tờ về đất

Mẹo nhỏ: Tham gia nhóm hỗ trợ AZLAW để được cùng nhau hỏi đáp và hỗ trợ các vấn đề liên quan trên Facebook tại đây hoặc Zalo tại đây

Diện tích đất thực tế nhiều hơn trên sổ đỏ có được ghi nhận hay không? Cách thức ghi nhận diện tích đất trên sổ đỏ

Khi tiến hành đo đạc lại diện tích đất theo thực trạng để tiến hành cấp sổ đỏ thường phát sinh vấn đề diện tích đất thực tế nhiều hơn diện tích đất ghi trên giấy tờ về đất. AZLAW sẽ đưa ra tư vấn về giải quyết thủ tục cấp sổ đỏ khi diện tích đất trên thực tế nhiều hơn so với diện tích đất trên giấy tờ.

Ghi tăng thêm diện tích đất trên sỏ đỏ

Khoản 3, Điều 24a, Nghị định 01/2017/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 03/03/2017 thì việc giải quyết cấp sổ đỏ cho diện tích đất tăng thêm như sau:

Điều 24a. Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với diện tích đất tăng thêm so với giấy tờ về quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất
3. Trường hợp diện tích đất tăng thêm không có giấy tờ về quyền sử dụng đất theo quy định tại Điều 100 của Luật đất đai, Điều 18 của Nghị định này thì thực hiện như sau:
a) Trường hợp người sử dụng đất không vi phạm pháp luật về đất đai thì việc xem xét xử lý và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với diện tích đất tăng thêm thực hiện theo quy định tại Điều 20 của Nghị định này;
b) Trường hợp diện tích đất tăng thêm do người sử dụng đất vi phạm pháp luật về đất đai trước ngày 01 tháng 7 năm 2014 thì xem xét xử lý và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với diện tích đất tăng thêm thực hiện theo quy định tại Điều 22 của Nghị định này;
c) Trường hợp diện tích đất tăng thêm do người sử dụng đất được giao trái thẩm quyền trước ngày 01 tháng 7 năm 2014 thì việc xem xét xử lý và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với diện tích đất tăng thêm thực hiện theo quy định tại Điều 23 của Nghị định này;

Theo quy định trên đối với diện tích đất tăng thêm so với diện tích đất trên giấy tờ về đất, cơ quan có thẩm quyền sẽ xem xét nguồn gốc của diện tích đất tăng thêm xem việc tăng thêm đó là: người sử dụng đất được giao thêm đất trái thẩm quyền; do lấn chiếm; người sử dụng đất có vi phạm pháp luật về đất đai hay không? Từ đó mới xem xét đến đến việc cấp giấy chứng nhận cho diện tích đất tăng thêm.

Đối với trường hợp, người sử dụng đất không có vi phạm pháp luật về đất đai thì sẽ được xem xét để cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho toàn bộ diện tích đất trên thực tế.

Đối với trường hợp hợp, người sử dụng đất có được diện tích đất tăng thêm là do vi phạm pháp luật về đất đai như: lấn chiếm hành lang giao thông, lấn chiếm lòng đường vỉa hẻ, lấn chiếm đất rừng…Đối với trường hợp này cơ quan có thẩm quyền sẽ ra quyết định thu hồi phần đất có vi phạm và không cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với phần đất có vi phạm này.

Thuế, lệ phí phải nộp khi làm thủ tục cấp sổ đỏ cho phần diện tích tăng thêm so với diện tích đất trên giấy tờ

Tiền sử dụng đất: Cá nhân làm thủ tục cấp sổ đỏ sẽ phải nộp 100% tiền sử dụng đất đối với diện tích đất tăng thêm so với diện tích đất trên giấy tờ về đất. Tiền sử dụng đất sẽ theo giá đất do từng địa phương quy định.Lệ phí trước bạ:
Mức thu lệ phí trước bạ: 0.5% giá đất mà UBND tỉnh quy định.

Liên hệ để được hỗ trợ

Bài viết liên quan