Thứ Bảy (20/07/2024)

Biên bản họp thành viên hộ gia đình về việc thành lập hộ kinh doanh

Mẹo nhỏ: Tham gia nhóm hỗ trợ AZLAW để được cùng nhau hỏi đáp và hỗ trợ các vấn đề liên quan trên Facebook tại đây hoặc Zalo tại đây

Mẫu biên bản họp thành viên hộ gia đình về việc thành lập hộ kinh doanh. Hướng dẫn lập hộ kinh doanh khi nhiều hơn một thành viên?

Theo quy định tại điều 87 nghị định 01/2021/NĐ-CP đối với trường hợp trường hợp hộ kinh doanh do các thành viên hộ gia đình đăng ký hộ kinh doanh phải có bản sao biên bản họp thành viên hộ gia đình về việc thành lập hộ kinh doanh biên bản họp này soạn thảo gồm các nội dung gì? Mẫu biên bản họp thành viên hộ gia đình về việc thành lập hộ kinh doanh như thế nào?

Nội dung biên bản họp thành viên hộ gia đình về việc thành lập hộ kinh doanh

Biên bản họp thành viên hộ gia đình về việc thành lập hộ kinh doanh gồm các nội dung sau:
– Thông tin các thành viên hộ gia đình thành lập hộ kinh doanh
– Các nội dung thoả thuận giữa các cá nhân hộ gia đình: Mục đích góp vốn, số vốn góp, loại tài sản, thời hạn góp vốn, nguyên tắc phân chia lợi nhuận, cam kết các bên trong biên bản họp
– Chữ ký của các cá nhân tham gia cuộc họp

Xem thêm: Thành lập hộ kinh doanh cá thể

Mẫu biên bản họp thành viên hộ gia đình về việc thành lập hộ kinh doanh

BIÊN BẢN HỌP THÀNH VIÊN HỘ GIA ĐÌNH
V/v thành lập hộ kinh doanh

Hôm nay ngày, …/…/20.., chúng tôi gồm:
1. Thông tin họ tên, giới tính, ngày sinh, số giấy tờ chứng thực cá nhân, ngày cấp, nơi cấp, nơi đăng ký thường trú của từng thành viên góp vốn
2. Thông tin cá nhân tiếp theo (Ghi tương tự cá nhân đầu tiên)

Nội dung họp bao gồm các thoả thuận sau

1. Mục đích góp vốn:
2. Số vốn góp; loại tài sản góp vốn của từng thành viên:
3. Thời hạn góp vốn:
4. Cử người quản lý phần vốn góp:
5. Cam kết của các bên:
6. Nguyên tắc chia lợi nhuận:

CHỮ KÝ CỦA CÁC THÀNH VIÊN HỘ GIA ĐÌNH

Câu hỏi thường gặp

1. Trường hợp nào phải có biên bản họp thành viên? Khi hộ kinh doanh được thành lập bởi các thành viên trong cùng hộ khẩu sẽ phải có biên bản họp thành viên về thành lập hộ kinh doanh.
2. Hai cá nhân góp vốn thành lập hộ kinh doanh được không? Theo quy định hiện nay, nếu hai hoặc nhiều cá nhân (không cùng hộ khẩu) thì không được phép cùng thành lập một hộ kinh doanh.

Liên hệ để được hỗ trợ

Bài viết liên quan