Thứ Năm (07/07/2022)

Tạm ngừng kinh doanh không phải nộp báo cáo hóa đơn

Tạm ngừng kinh doanh có phải nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn không? Bị phạt khi không nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn xử lý như thế nào?

AZLAW nhân được câu hỏi của CÔNG TY HOÀNG TÍN PHÁT về căn cứ pháp lý khi doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh không phải nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn với lý do doanh nghiệp này ĐÃ BỊ PHẠT về hành vi không báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn trong thời gian tạm ngừng kinh doanh chúng tôi xin trả lời như sau: Về mặt quy định yêu cầu nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn được quy định tại điều 27 thông tư 39/2014/TT-BTC. Tại đây không có quy định rằng doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh không phải nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn.

Điều 27. Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn
Hàng quý, tổ chức, hộ, cá nhân bán hàng hóa, dịch vụ (trừ đối tượng được cơ quan thuế cấp hóa đơn) có trách nhiệm nộp Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp, kể cả trường hợp trong kỳ không sử dụng hóa đơn. Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn Quý I nộp chậm nhất là ngày 30/4; quý II nộp chậm nhất là ngày 30/7, quý III nộp chậm nhất là ngày 30/10 và quý IV nộp chậm nhất là ngày 30/01 của năm sau (mẫu số 3.9 Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư này). Trường hợp trong kỳ không sử dụng hóa đơn, tại Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn ghi số lượng hóa đơn sử dụng bằng không (=0)
Riêng doanh nghiệp mới thành lập, doanh nghiệp sử dụng hóa đơn tự in, đặt in có hành vi vi phạm không được sử dụng hóa đơn tự in, đặt in, doanh nghiệp thuộc loại rủi ro cao về thuế thuộc diện mua hóa đơn của cơ quan thuế theo hướng dẫn tại Điều 11 Thông tư này thực hiện nộp Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo tháng.
Thời hạn nộp Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo tháng chậm nhất là ngày 20 của tháng tiếp theo. Việc nộp Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo tháng được thực hiện trong thời gian 12 tháng kể từ ngày thành lập hoặc kể từ ngày chuyển sang diện mua hóa đơn của cơ quan thuế. Hết thời hạn trên, cơ quan thuế kiểm tra việc báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn và tình hình kê khai, nộp thuế để thông báo doanh nghiệp chuyển sang Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo quý. Trường hợp chưa có thông báo của cơ quan thuế, doanh nghiệp tiếp tục báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo tháng.
Tổ chức, hộ, cá nhân bán hàng hóa, dịch vụ có trách nhiệm nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn khi chia, tách, sáp nhập, giải thể, phá sản, chuyển đổi sở hữu; giao, bán, khoán, cho thuê doanh nghiệp nhà nước cùng với thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế.
Trường hợp tổ chức, hộ, cá nhân chuyển địa điểm kinh doanh đến địa bàn khác địa bàn cơ quan thuế đang quản lý trực tiếp thì phải nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn với cơ quan thuế nơi chuyển đi.
Hóa đơn thu cước dịch vụ viễn thông, hóa đơn tiền điện, hóa đơn tiền nước, hóa đơn thu phí dịch vụ của các ngân hàng, vé vận tải hành khách của các đơn vị vận tải, các loại tem, vé, thẻ và một số trường hợp khác theo hướng dẫn của Bộ Tài chính không phải báo cáo đến từng số hóa đơn mà báo cáo theo số lượng (tổng số) hóa đơn. Cơ sở kinh doanh phải hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác của số lượng hóa đơn còn tồn đầu kỳ, tổng số đã sử dụng, tổng số xoá bỏ, mất, hủy và phải đảm bảo cung cấp được số liệu hóa đơn chi tiết (từ số…đến số) khi cơ quan thuế yêu cầu.

Tuy nhiên, trước đây TỔNG CỤC THUẾ đã có văn bản hướng dẫn về việc tạm ngừng kinh doanh không phải nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn, cụ thể là công văn 2089/TCT-TVQT ngày 20/06/2011 trong đó có nội dung như sau:

– Khoản 2, Điều 1 Nghị định 106/2010/NĐ-CP ngày 28/10/2010 của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 85/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của luật quản lý thuế quy định:
“2. Bổ sung thêm khoản 5, Điều 4 như sau:
5. Trường hợp người nộp thuế tạm ngưng hoạt động kinh doanh có văn bản đề nghị cơ quan quản lý Thuế trực tiếp thì không phải nộp hồ sơ khai thuế trong thời gian tạm ngưng hoạt động kinh doanh”
Theo quy định nêu trên tổ chức, cá nhân kinh doanh tạm ngừng hoạt động kinh doanh có văn bản đề nghị gửi cơ quan quản lý thuế trực tiếp không phải nộp Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn (mẫu BC26/AC) trong thời hạn tạm ngưng hoạt động kinh doanh. Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế Bình Thuận biết và thực hiện./.

Công văn này có từ năm 2011 và các văn bản dẫn chiếu ở trên đều đã hết hiệu lực và được thay thế bởi nghị định 83/2013/NĐ-CP và nghị định này giữ nguyên nội dung cơ bản của nghị định được dẫn chiếu tại công văn trên tại khoản 5 điều 5 của nghị định như sau:

Điều 5. Nguyên tắc tính thuế, khai thuế, nộp thuế
5. Trường hợp người nộp thuế tạm ngừng hoạt động kinh doanh có văn bản đề nghị gửi cơ quan thuế quản lý trực tiếp thì không phải nộp hồ sơ khai thuế trong thời gian tạm ngừng hoạt động kinh doanh. Trường hợp người nộp thuế tiếp tục hoạt động kinh doanh trước khi hết thời hạn tạm ngừng hoạt động kinh doanh thì phải có văn bản thông báo gửi cơ quan thuế quản lý trực tiếp biết đồng thời thực hiện nộp hồ sơ khai thuế theo quy định.

Như vậy, mặc dù có sự thay đổi pháp luật nhưng tinh thần của văn bản cũng không thay đổi về việc các đơn vị tạm ngừng kinh doanh không phải nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn. Khách hàng lưu ý, công văn hiện tại trích dẫn các quy định hết hiệu lực nên không thể trực tiếp mang ra áp dụng, hiện tại cũng không có văn bản nào quy định về việc không cần nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn. Tuy nhiên, để đảm bảo quyền lợi hợp pháp của doanh nghiệp, doanh nghiệp có thể làm công văn hỏi tổng cục thuế trong đó có trích dẫn các nội dung liên quan và công văn trước đây để nhận được công văn trả lời tương tự sau đó làm việc với cơ quan thuế trực tiếp quản lý doanh nghiệp

Xem thêm: Kê khai báo cáo theo tháng hay quý

Lưu ý: Các nội dung tư vấn hoặc văn bản pháp luật được trích dẫn trên có thể đã thay đổi hoặc hết hiệu lực tại thời điểm hiện tại. Khách hàng vui lòng liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại: 1900.6165 để được tư vấn hỗ trợ một cách chính xác!

Bài viết liên quan

Gọi ngay