Thứ Năm (22/02/2024)

Mẫu cam kết thanh toán nợ và nghĩa vụ tài sản

Mẹo nhỏ: Để tìm kiếm chính xác các bài viết của AZLAW, hãy search trên Google với cú pháp: "Từ khóa" + "azlaw". (Ví dụ: thành lập công ty azlaw). Tìm kiếm ngay

Cam kết thanh toán nợ và nghĩa vụ tài sản là gì? Trường hợp nào phải cam kết thanh toán nợ và nghĩa vụ tài sản?

Cam kết thanh toán nợ và nghĩa vụ tài sản là gì?

Khi thực hiện hồ sơ đăng ký doanh nghiệp trong một số thủ tục doanh nghiệp cần cam kết thanh toán nợ và nghĩa vụ tài sản để có thể thực hiện đăng ký doanh nghiệp. Cụ thể gồm:
– Trả cổ tức (Điểm c khoản 1 điều 135 luật doanh nghiệp 2020)
Giảm vốn điều lệ công ty hai thành viên trở lên (Điểm a khoản 3 điều 68 luật doanh nghiệp 2020)
– Chia lợi nhuận công ty (Điều 69 luật doanh nghiệp 2020)
Giảm vốn điều lệ công ty mộ thành viên (Điểm a khoản 3 điều 87 luật doanh nghiệp 2020)
Giảm vốn điều lệ công ty cổ phần (Điểm a khoản 5 điều 112 luật doanh nghiệp 2020)
– Thanh toán và xử lý cổ phần được mua lại (Khoản 1 điều 134 luật doanh nghiệp 2020)

Tại nghị định 01/2021/NĐ-CP cũng có quy định về việc cam kết khi giảm vốn điều lệ như sau:

Điều 51. Đăng ký thay đổi vốn điều lệ, phần vốn góp, tỷ lệ phần vốn góp
4. Trường hợp giảm vốn điều lệ, doanh nghiệp phải cam kết bảo đảm thanh toán đủ các khoản nợ và các nghĩa vụ tài sản khác sau khi giảm vốn. Trường hợp công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên giảm vốn điều lệ theo quy định tại điểm a và điểm b khoản 3 Điều 68 Luật Doanh nghiệp, hồ sơ đăng ký giảm vốn điều lệ phải kèm theo báo cáo tài chính gần nhất với thời điểm quyết định giảm vốn điều lệ.

Nội dung cam kết về thanh toán nợ và nghĩa vụ tài sản? Về cơ bản nội dung cam kết về đảm bảo thanh toán nợ và nghĩa vụ tài sản gồm các nội dung chính gồm:
– Thông tin đơn vị đứng tên cam kết
– Thủ tục đang thực hiện
– Nội dung cam kết theo quy định

Bản cam kết đảm bảo thanh toán nợ giá trị pháp lý không?

Việc cam kết bảo đảm thanh toán nợ và nghĩa vụ tài sản của doanh nghiệp là do doanh nghiệp thực hiện. Việc cam kết không có giá trị đảm bảo doanh nghiệp thực sự có thể thanh toán nợ và các nghĩa vụ tài sản theo nội dung cam kết. Phòng ĐKKD khi giải quyết hồ sơ cũng chỉ căn cứ vào yêu cầu của hồ sơ theo quy định của luật doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn. Tuy nhiên, trường hợp doanh nghiệp cam kết mà không thể đảm bảo thanh toán theo nội dung cam kết có thể bị xem xét về việc kê khai hồ sơ không trung thực và hủy bỏ hồ sơ đăng ký kinh doanh. Theo đó, thành viên, cổ đông, CSH vẫn phải chịu trách nhiệm trên phần vốn góp vào doanh nghiệp.

Xem thêm: Giá trị pháp lý của bản cam kết


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
———–

Hà Nội, ngày … tháng … năm 2023

BẢN CAM KẾT
(V/v bảo đảm thanh toán đủ các khoản nợ và các nghĩa vụ tài sản khác sau khi giảm vốn)
Kính gửi: Phòng Đăng ký kinh doanh thành phố Hà Nội

Tên doanh nghiệp: CÔNG TY TNHH …
Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế: 0109…

            Hiện nay, CÔNG TY TNHH … đang thực hiện hồ sơ giảm vốn tại phòng ĐKKD thành phố Hà Nội. Theo quy định tại khoản 4 điều 51 nghị định 01/2021/NĐ-CP quy định: “Trường hợp giảm vốn điều lệ, doanh nghiệp phải cam kết bảo đảm thanh toán đủ các khoản nợ và các nghĩa vụ tài sản khác sau khi giảm vốn…”. Vì vậy bằng văn bản này:

            CÔNG TY TNHH … cam kết đảm bảo thanh toán đầy đủ các khoản nợ và các nghĩa vụ tài sản khác sau khi giảm vốn. Doanh nghiệp hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác và trung thực của nội dung cam kết này./.

 NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA DOANH NGHIỆP
(Ký, đóng dấu)

Liên hệ để được hỗ trợ

Bài viết liên quan